"I am not ashamed of my graduate"

Newspaper "Muzykalnaya pravda".
(special edition to "Moskovskaya pravda")